هیات موسس بازگشت

هیات موسس اول انجمن عکاسان دوستدار میراث فرهنگی
با مجوز سازمان میراث فرهنگی سال ۱۳۸۴

آقای مجتبی آقایی سربرزه
آقای سعید محمودی ازناوه
آقای سید اصغر خدایی
آقای ابراهیم خادم بیات
آقای همایون امیر یگانه

هیات موسس دوم انجمن عکاسی میراث فرهنگی
با مجوز وزارت کشور سال ۱۳۸۸

آقای مجتبی آقایی سربرزه
آقای سعید محمودی ازناوه
آقای سید اصغر خدایی
آقای حسن غفاری
آقای ناصر میزبانی
آقای فرزاد محمد حسین زاده هاشمی
آقای همایون امیر یگانه
آقای ابراهیم خادم بیات