گزارش تصویری ده روز با عکاسان (‌ روز انجمن میراث فرهنگی )

گزارش تصویری از آقای آقاجری