binder

انجمن عکاسی میراث فرهنگی

Cultural Heritage Photography Society of Iran

کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات بازگشت

مسئول وحید علینقی زاده

شرح وظایف کارگروه

  • طراحی، راه اندازی و پشتیبانی از سایت انجمن
  • طراحی ساز و کارهای فنی و اجرایی برای جمع آوری، طبقه بندی، پردازش و تجزیه و تحلیل، گزارش های آماری به منظور تهیه بانک اطلاعات اعضای انجمن
  • برنامه‌ریزی، مدیریت و استقرار نظام عضو گیری و ارزیابی ‌عملکرد و ارتقاء اعضا
  • بستر سازی برای تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات میان انجمن و اعضای آن (سایت، تلگرام، واتساپ و...)
  • طراحی ساز و کارهای فروش آثار، برگزاری جشنواره ها، آموزش، انعکاس اخبار و ... با همکاری کارگروه های مرتبط
  • همکاری با کارگروه های روابط عمومی، بین الملل، عضو گیری و ... برای هدایت، حمایت فعالیت های انجمن
  • تعامل و همکاری کامل با مدیر طرح، برنامه و بودجه انجمن و ارایه گزارش های ادواری منظم‬‬‬‬