binder

انجمن عکاسی میراث فرهنگی

Cultural Heritage Photography Society of Iran

نمایشگاه عکس کاترین نظری در گالری دنا

نمایشگاه انفرادی عکس کاترین نظرى با عنوان «مواجهه» به کیوریتورى صمد قربانزاده از جمعه ٢٨ تیر در گالری دنا گشایش خواهد یافت.

در توضیح نمایشگاه به قلم نمایشگاه گزار آمده است:
«تخیل یکی از ارکان مهم در روند زایش اثر هنری است، بخصوص اگر ارائه تصاویر بصورت فتومونتاژ رخ دهد. تخیل می‌تواند به مثابه گفت و گویی باشد میان هنرمند و بخش‌های سرکوب شده ناخودآگاه همچون آمال و آرزوها که از این طریق جنبه عینی به خود گرفته و به تصویر در آیند. همچون اتفاقی که در آثار کاترین نظری رخ داده است. آرزوها و آمال سرکوب شده یک زن که در قالب اشکال و المان‌های مختلف خود را بروز داده‌اند.
بال‌های شکسته و در حال سقوط هواپیماها، اسب زخمی که یارای بلند شدن ندارد، مبلی کهنه و دور افتاده در اطراف شهر و المان‌های دیگری که تک تکشان می‌توانند نشان از اتفاقات و گذشته یک فرد باشند.

این مجموعه به دنبال نشان دادن تجربیات رمانتیک گونه هنرمند نیست تا از طریق آن بخواهد بر ذهن مخاطب پایکوبی کرده و خود را داغدار اتفاقات گذشته خود بداند. کاترین نظری در این مجموعه سعی می‌کند پا را از دنیای شخصی و تجربیات زیسته خود فراتر گذارده و زن را در قالب یک شخصیت قهرمان گونه جلوه دهد. زن در آثار او در یک مواجهه پایاپای با گذشته و آینده خود به تصویر کشیده می‌شود که نه مسلح به توپ و تانک است و نه دیگر سلاح‌های مدرن. سلاح او ایستادگی و صبر است. زنان در این تصاویر، در برابر جنگ و خونریزی، زایش و تولدی دوباره را هدیه می‌دهند.

اما این مواجهه خیالی هیچ پیروزی نخواهد داشت، تنها خیال است که برتری می‌جوید و ما را هر چه بیشتر در خود فرو می‌برد».

سایت عکاسی 

واژه های کلیدی:  کاترین نظری, مواجهه, صمد قربانزده
تاریخ خبر: 1398/04/29